Klubbhuset

Hønefoss idrettspark ble åpnet i 1949 og er klubbens base for treninger og kamper.

Klubbhuset ble åpnet 29.august 1992 etter mange års kamp for å få kommunal byggetillatelse. Det ligger sentralt i idrettsparken nær treningsbaner og AKA Arena og rommer administrasjonen, møterom, spisesal, kjøkken, kiosk og lokaler til HBK akademiet. Klubbhuset er hjertet og samlingspunktet for klubben.

Historie

Idrettsforeningen LIV arbeidet fra 1898 med å "erverve en lekeplass til benyttelse som friluftsområde" og samme året leide LIV Petersøya mot en avgift på 20kr pr. år. I 1911 undertegnet klubben en kontrakt med "Selskabet for Hønefoss Bys Vel" som sikret LIV en idrettsplass "så lenge foreningen arbeider til fremme for idretten". I 1916 ble det første klubbhuset oppført på Livbanen. I 1926 hadde man på hånden 15 dekar av Schongseiendommen hvor nåværende Hønefoss Idrettspark ligger og mange mente LIV burde kjøpe tomten og opparbeide ny stadion, men saken ble ikke løst før krigen startet. Forhandlinger om overlatelse av Livbanen til Hønefoss kommune ble heller ikke sluttført. I 1949 opparbeider kommunen Hønefoss Idrettspark og forhandlingene om Livbanen fortsetter til 1962 hvor man kommer fram til en overenskomst. Idrettsforeningen overdrar sitt klubbhus m.v til kommunen mot overdragelse av tomten Dronningensgate 32 til oppføring av nytt klubbhus samt 25000kr i godtgjørelse.

I 1983 søker LIV om oppførelse av klubbhus i Dronningensgt. 32, men får avslag av storkommunen Ringerike som foreslår makeskifte med en tomt nær Hønefoss Idrettspark.

IL Fossekallen hadde levd en omflakkende tilværelse nord i byen , hvor den ene fotballbanen etter den andre ble fratatt dem til fordel for husbygging og industri. I forbindelse med Hovsmarkaplanen ble ny bane og klubbhus stukket ut på kartet, ikke langt fra Ringerikshallen. Men planene ble skrinlagt da LIV og Fossekallen ble slått sammen i januar 1987.

Nytt klubbhus

Nå begynte vanskelighetene om klubbhustomta. Ringerike kommunes politiske partier var ikke enige. "Tidligere sto vi bak gjerdet. Så satte vi oss opp på gjerdet. Nå vil vi ut på banen. Dersom Ringerike kommune ønsker et idrettslag i sentrum av Hønefoss må de være villige til å gi oss mulighetene til å være det. Vi krever derfor rask behandling slik at vi kan starte arbeide med klubbhuset" sier formannen i L/Fs plangruppe for byggingen av klubbhuset i idrettsparken , Per Veiby, da planen er ute for høring i de politiske partiene.

L/F ønsket å bygge klubbhuset i området mellom garderobebygget og plasthallen. "Som byens største klubb og største bruker av Idrettsparken er området mellom garderobebygget og plasthallen eneste sted vi kan bygge klubbhuset. Det er i dette området vi driver vår aktivitet, ikke nede ved ishockeybanen", sier Veiby, som selv satt i stadionutvalget som enstemmig leverte en innstilling til formannskapet, men formannskapet utsatte igjen behandlingen grunnet arealdisponeringen av området.

Saken løst

Etter 27 års intens kamp blir saken løst. Med hjelp av fem utbrytere fra Arbeiderpartiet får L/F bygge klubbhus i idrettsparken etter eget ønske.

Den 21.september 1990 kommer klarsignalet fra bygningsrådet og byggestart blir satt til 1.oktober.

Den 29. august 1992 ble klubbhuset offisiellt åpnet av lederen for IF Liv/Fossekallen Kjell E. Olsen. Tilstede under seremonien var også representanter for kommunen, Forsvaret, Buskerud Idrettskrets, Hønefoss Sparebank, byggmester med snekkere og tillitsmenn.

Kun medlemmer var tilstede under festmiddagen om kvelden med gamle æresmedlemmer og olympiafarere.

Annonse: