Årsmøte

ÅRSMØTE ER KLUBBENS HØYESTE MYNDIGHET, OG AVHOLDES HVERT ÅR. VIL DU VÆRE MED Å BESTEMME - MØT OPP PÅ ÅRSMØTE OG GI DIN STEMME.

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år, senest i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, idrettslagets internettside og via Spond.

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og særkretsen klubben er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på klubbens internettsider.

Link: klubbguiden.no– Her ligger mal for innkalling, årsberetning og protokoll

Les mer:
Lovhefte med lovnorm for idrettslag, om årsmøtet i §§ 13, 14, 15, 16 og 17
Sjekkliste for årsmøtet
Mal innkalling til årsmøtet
Mal årsberetning til årsmøtet
Mal protokoll årsmøtet
 

Annonse: