Rekrutteringsplan

Rekruttering av nøkkelpersonell, spillere og andre ressurspersoner.

HBK ønsker jenter og gutter velkommen til klubben det året de fyller 6 år, hvor de deltar på aktiviteter sammen med 6 åringene. Naturlig rekrutteringsområder for HBK vil være i Ringerike komme, og spesielt i skolekretsene: Benterud skole, Ullerål skole og Veien skole.  

Hvordan rekrutterer vi spillere: 

Gutter og jenter kan starte med fotball det året de fyller 6 år. I mai arrangerer HBK et rekrutteringsprogram med treninger og kamper som heter «Velkommen til fotball” der alle 5/6-åringer er velkomne til å være med. Det blir 5 uker med treninger, som vil ha fokus på lek og aktiviteter med ball.  Rekrutteringsprogrammet vil være 5/6-åringenes første møte med fotballen i HBK. Barna og foreldrene vil få en mulighet til å bli kjent med HBK, hvordan klubben jobber og hvilke verdier HBK står for. Foreldrene vil få anledning (mulighet) til kunne melde inn sine barn i klubben i løpet av disse treningene/aktivitetene. 

Rekruteringsansvarlig vil i september fordele innmeldte spillere, og hjelpe til med etablering og oppstart av nye lag. Nye lag vil ha oppstart i perioden fra skolestart og frem til høstferien. Kriterier for sammensetning av lagene vil være klassetilhørighet og skolekrets. Målsetninger er at er lag skal bestå av 50 % spillere fra to ulike skoler. 

I tillegg vil HBK også gjennomføre tiltak inn mot barnehagene i Ringerike og andre? skoler. Klubbens oppstartsansvarlig har ansvar for rekruteringen av spillere til barnefotballen. Spillere kan starte med fotball gjennom hele året hvis de ikke står i en annet klubb. 

Hvordan rekrutterer vi trenere og frivillige: 

All aktivitet i barnefotballen er basert på frivillig innsats fra foreldre. Trenere, lagledere og andre verv blir derfor rekruttert gjennom oppstartsperioden og på foreldremøter. Alle trenere og lagledere vil få tett oppfølging av klubben og skal gjennomføre grasrottrenerkurs i oktober - desember. 

 I ungdomsfotballen skal HBK ha hovedtrenere som innehar UEFA B-lisens, samt at hovedtrenerne ikke har egne barn knyttet til lagene de skal trene.  

HBK rekrutterer trenere ved å utlyse ledige oppdrag gjennom sosiale medier og andre relevante nettsteder. HBK skal legge til rette for kursing av frivillige i barnefotballen som også kan tenke seg å fortsette i en rolle inn i ungdomsfotballen. 

Hvordan beholder vi spillere i ungdomsfotballen? 

Fra 13 års alder og oppover ser vi utfordringer med at enkelte velger å slutte med fotball. HBK jobber derfor aktivt gjennom rekrutteringsansvarlig i klubben for å hindre frafall i årskullene fra 13 til 16 år. Klubben ønsker å legge til rette for at de som ønsker det skal kunne spille Futsal spesielt gjennom vinterhalvåret. I tillegg har vi en egen e-sport gruppe med klubbhuset som tilholdssted. Her er det bygget opp ett eget gamingrom. Dette er et tilbud spesielt retten mot ungdommen hvor man kan kombinere fotball og e-sport. Tilbudet driftes av ungdommen og det arrangeres jevnlig turneringer innen e-fotball. 

HBK ønsker å tiltrekke seg kvalifiserte trenere med fokus på mestring og fotballglede. Det er viktig for HBK å ta vare på alle som ønsker å spille fotball, dømme eller kanskje tenker på å bli trener, uavhengig om du har en drøm om å bli profesjonell fotballspiller, eller er med for det sosiale. 

Annonse: